Podpora komunitního života

Projekt Podpora komunitního života

Doba realizace od 1.4.2023 – 31.12.2023

Projekt financován Městskou částí Praha 14

Cílem projektu je snížit negativní pohled společnosti prezentovaný v médiích, snížit xenofobní pohled nejen směrem k majoritní společnosti a ostatním národnostním menšinám, ale i k Romům samotným. Projekt je zaměřen na rozvíjení aktivit pro děti, mládež a dospělé Romy. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací a preventivní aktivity směrem k romské komunitě.

Projekt je zaměřen na rozvíjení aktivit pro děti, mládež a dospělé Romy. Hlavní důraz je kladen na vzdělávací a preventivní aktivity směrem k romské komunitě. Jednou z osvědčených forem ochrany dětí před nežádoucími jevy je nabídka   nejrůznějších činností pro děti a mládež ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Účast dětí v klubu lze jednoznačně označit jako významnou prevenci sociálně-patologických jevu. Posilují se jejich zájmy, iniciativa, sociální a komunikační schopnosti. Sociální vyloučení mnoha členů romské komunity na území hlavního města Prahy se stále udržuje mimo jiné i

nedostatečným vzděláním a s ním související malou konkurenceschopností na trhu práce. Spolek RomPraha se snaží vedle začlenění dospělých Romů do pracovního procesu o pomoc romským dětem a mládeži při procházení vzdělávacím systémem. Tímto projektem usilujeme o rozšíření činnosti spolku o aktivity spojené se vzděláváním (předškolní příprava a doučování a dále o besedy a přednášky na téma sociální, prevence kriminality, bezpečnost, lidská práva a národností menšiny, výchova a vzdělávání, kultura a dějiny Romů).

Přesunout se na začátek