Profesionalizace romských organizací

Projekt Profesionalizace romských organizací  

Doba realizace od 1.2.2021 – 31.12.2022

Projekt financován financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt se zaměřuje na budování kapacit romských a proromských NNO (dále jen PR NNO) a profesionalizaci jejich pracovníků. V rámci projektu bude vytvořena Platforma proromských a romských NNO, jejíž aktivity budou zaměřené právě na profesionalizaci pracovníků PR NNO. Dále bude projekt realizovat vzdělávací aktivity pro vedení a další zaměstnance PR NNO, individuální konzultace s expertem/konzultantem a aktivity zlepšující povědomí o problematice romské menšiny.

Informace o průběhu projektu:

Projekt se zaměřoval na budování kapacit a profesionalizaci romských a proromských nestátních neziskových organizací. V rámci projektu docházelo kromě jeho administrace a řízení ke vytvoření platformy romských a proromských NNO ze zástupců romských a proromských NNO. Setkání platformy probíhala pravidelně každý měsíc, pokud to situace umožňovala (v souvislosti s pandemií covid – 19, která zasahovala do realizace projektu). Na platformách docházelo k domluvě spolupráce, navázání bližších vztahů mezi organizacemi, předávání praktických zkušeností, sladění zájmů všech NNO apod. Probíhaly diskuse a docházelo k řešení různých aktuálních témat v oblasti záležitostí romské menšiny a to těch, které především vyvstaly na různých setkáních a jednáních s veřejnou správou. Na základě podkladů ze setkání platformy, vznikala v průběhu projektu metodika, která shrnuje specifické postupy, zkušenosti, příklady dobré praxe apod., jak profesionalizovat NNO. Metodiku lze dále rozvíjet a šířit v organizacích (které jsou CS projektu i mezi dalšími organizacemi, kterých se tato problematika týká) s dlouhodobým přínosem. Součástí projektu byly také Individuální konzultace s experty/odbornými konzultanty. V rámci projektu vznikla metodika, která je ke stažení zde:

Přesunout se na začátek