Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin s cílem zvýšení zapojenosti romských dětí do institucionalizované předškolní přípravy

Projekt Komplexní poradenství romským rodinám a vedení romských rodin s cílem zvýšení zapojenosti romských dětí do institucionalizované předškolní přípravy.

Doba realizace od 1.1.2022 – 31.12.2022

Projekt financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Východiskem pro tento projekt byla mapovaná situace, která vypovídá, že MŠ navštěvuje pouhých 40% romských dětí předškolního věku.  Naším cílem bylo v rámci tohoto projektu zejména vštípit do povědomí romských rodin s dítětem nebo s dětmi v předškolním věku důležitost předškolní přípravy jejich dítěte, motivovat co nejvíce romských rodičů k umístění jejich dítěte do mateřské školy nebo do jiného zařízení s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou, vést rodiny k pravidelné práci s jejich dítětem předškolního věku zaměřené na kvalitní osvojení návyků potřebných pro zahájení povinné školní docházky, dopomoc při vyhledání volného místa v MŠ nebo v jiné instituci poskytující pravidelnou a systematickou předškolní přípravu, zvyšovat aktivní spolupráci romských rodin předškolních dětí s mateřskými školami nebo s jiným zařízením s plně nebo částečně organizovanou předškolní přípravou, které navštěvuje jejich dítě.

Informace o průběhu projektu:

V průběhu celého projektu docházelo k řízení a koordinaci projektu (rovněž krizové řízení projektu). Probíhaly porady realizačního týmu. Na poradách docházelo ke shrnutí konkrétních cílů projektu, rozdělení jednotlivých úkolů mezi členy realizačního týmu s jasným určením, kdo je za ně zodpovědný a do kdy má být úkol splněn, dále také k nastavení efektivní komunikace a spolupráce mezi jednotlivými členy. Docházelo také k porovnávání aktuálních informací a výsledků s plánem projektu a harmonogramem.

Hlavní cílovou skupinou, tedy přímými beneficienty, byly romské děti ve věku od 4 let do zahájení povinné školní docházky. K  této cílové skupině byly směrované veškeré aktivity projektu, ať už ve formě přímé podpory nebo ve formě motivace jejich rodiny ke zlepšení péče o dítě v oblasti edukace nebo ve formě konzultace pro pedagogy mateřských škol, ve kterých je romské dítě umístěno.

Projekt byl pro tuto cílovou skupinu přínosem

  1. v oblasti rozvoje dílčích funkcí jednotlivců podstatných pro úspěšné zahájení povinné školní docházky
  2. v oblasti přístupu jejich rodičů ke vzdělávání a k domácí přípravě na vzdělávání svých dětí
  3. v oblasti zlepšení podmínek akceptace a participace v mateřských školách, které navštěvují.
Přesunout se na začátek